ارتباط بین دو کامپوننت در React

اپلیکیشن من شامل یک لیست با فیلتر های آن و یک button برای تغییر layout می باشد. در حال حاضر از سه کامپوننت:

 • </list>
 • </Filters>
 • </TopBar>

استفاده می کنم. می خوام زمانی که تنظیمات در </Filters> تغییر کرد متدی در کامپوننت </list> برای بروزرسانی view اجرا شود.

چطور میتونم بین این سه کامپوننت ارتباط برقرار کنم؟ آیا باید از مدل داده global برای انجام این کار استفاده کنم؟ 

0
مسعود پرسیده شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

بهترین روش بستگی به برنامه ریزی شما برای این کامپوننت ها دارد. من دو سناریو زیر را در نظر می گیرم:

 1. <Filters />  فرزند کامپوننت <List />  است.
 2. هر دو کامپوننت <Filters /> و <List />  فرزندان یک کامپوننت والد هستند.

سناریو 1:

در این سناریو شما باید یک متد اداره کننده را از </List> به </Filters> بفرستید که می تواند در رویداد onChange برای فیلتر کردن با مقدار جاری فراخوانی شود.

از این لینک می توانید نمونه کد سناریو 1 را مشاهده کنید.

var Filters = React.createClass({
 handleFilterChange: function() {
  var value = this.refs.filterInput.getDOMNode().value;
  this.props.updateFilter(value);
 },
 render: function() {
  return <input type="text" ref="filterInput" onChange={this.handleFilterChange} placeholder="Filter" />;
 }
});

var List = React.createClass({
 getInitialState: function() {
  return {
   listItems: ['Chicago', 'New York', 'Tokyo', 'London', 'San Francisco', 'Amsterdam', 'Hong Kong'],
   nameFilter: ''
  };
 },
 handleFilterUpdate: function(filterValue) {
  this.setState({
   nameFilter: filterValue
  });
 },
 render: function() {
  var displayedItems = this.state.listItems.filter(function(item) {
   var match = item.toLowerCase().indexOf(this.state.nameFilter.toLowerCase());
   return (match !== -1);
  }.bind(this));

  var content;
  if (displayedItems.length > 0) {
   var items = displayedItems.map(function(item) {
    return <li>{item}</li>;
   });
   content = <ul>{items}</ul>
  } else {
   content = <p>No items matching this filter</p>;
  }

  return (
   <div>
    <Filters updateFilter={this.handleFilterUpdate} />
    <h4>Results</h4>
    {content}
   </div>
  );
 }
});

React.renderComponent(<List />, document.body);

سناریو 2:

مثل سناریو 1 یک تابع اداره کننده را باید در نظر بگیریم، با این تفاوت که یک کامپوننت والد برای هر دو ایجاد می کنیم و تابع اداره کننده را به کامپوننت </Filters> و لیست فیلتر شده را برای کامپوننت </List> ارسال می کنیم. این روش دو کامپوننت </List> و </Filter> را از هم جدا می کند و راه بهتری به نظر می رسد.

از این لینک می توانید نمونه کد سناریو 2 را مشاهده کنید.

var Filters = React.createClass({
 handleFilterChange: function() {
  var value = this.refs.filterInput.getDOMNode().value;
  this.props.updateFilter(value);
 },
 render: function() {
  return <input type="text" ref="filterInput" onChange={this.handleFilterChange} placeholder="Filter" />;
 }
});

var List = React.createClass({
 render: function() {
  var content;
  if (this.props.items.length > 0) {
   var items = this.props.items.map(function(item) {
    return <li>{item}</li>;
   });
   content = <ul>{items}</ul>
  } else {
   content = <p>No items matching this filter</p>;
  }
  return (
   <div className="results">
    <h4>Results</h4>
    {content}
   </div>
  );
 }
});

var ListContainer = React.createClass({
 getInitialState: function() {
  return {
   listItems: ['Chicago', 'New York', 'Tokyo', 'London', 'San Francisco', 'Amsterdam', 'Hong Kong'],
   nameFilter: ''
  };
 },
 handleFilterUpdate: function(filterValue) {
  this.setState({
   nameFilter: filterValue
  });
 },
 render: function() {
  var displayedItems = this.state.listItems.filter(function(item) {
   var match = item.toLowerCase().indexOf(this.state.nameFilter.toLowerCase());
   return (match !== -1);
  }.bind(this));

  return (
   <div>
    <Filters updateFilter={this.handleFilterUpdate} />
    <List items={displayedItems} />
   </div>
  );
 }
});

React.renderComponent(<ListContainer />, document.body);

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ