تنظیم cellspacing و cellpadding در css

در کد html جدول به صورت زیر دارم که cellspacing و cellpading تنظیم شده است:

<table cellspacing="1" cellpadding="1">

چطور میتونم cellspacing و cellpading را با استفاده از css تنظیم کنم؟

0
امید پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

برای کنترل cellpading در CSS میتونی padding خانه های جدول را در کد مشخص کنی، به عنوان مثال برای مشخص کردن cellpading = 10px می تونی به صورت زیر عمل کنی:

td { 
    padding: 10px;
}

و برای مشخص کردن cellspacing می تونی در کد CSS برای جدول ویژیگی border-spacing و border-collapce را تنظیم کنی:

table { 
    border-spacing: 10px;
    border-collapse: separate;
}

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۱۰ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ