چگونه می توان یک عنصر html را به داخل عنصر دیگر انتقال داد؟

من می خوام یک عنصر div را با تمامی تگ های فرزند به عنصر div دیگر انتقال بدم.

به طور مثال به شکل زیر:

<div id="source">
...
</div>

منتقل بشه به:

<div id="destination">
...
</div>

و در نهایت به صورت زیر دربیاد:

<div id="destination">
  <div id="source">
    ...
  </div>
</div>

 

1
رضا پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

می تونی از تابع append استفاده کنی، با استفاده از این تابع می تونی یک گزینشگر، تگ های HTML را به عنصر موردنظر اضافه کنی:

$( "#destination" ).append( "#source" );

البته این تابع یکی از توابع کتابخانه jQuery است و برای استفاده از این تابع باید این کتابخانه را به صفحه مورد نظرت ضمیمه کنی.

1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ