چگونه می توان در php یک redirect ایجاد کرد؟

آیا راهی است که کاربر را با استفاده از کد php به صفحه دیگری هدایت کنیم؟

php
0
رضا پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

می تونی از تابع header در php استفاده کنی. این تابع برای ارسال یک header پروتکل HTTP استفاده کنی. البته به این نکته باید توجه داشته باشی که قبل از ارسال header نباید هیچ نوع کاراکتری ارسال شود.

header('Location: '.$newURL);
exit();

بعد از تابع header باید تابع exit درج شود.

1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ