تغییر رنگ placeholder تگ input در html5 با استفاده از css

آیا راهی برای تغییر رنگ متن placeholder موجود می باشد؟

0
رضا پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

در مرورگرهای WebKit:  

 • Chorome
 • Safari
 • Opera +15
 • Microsoft Edge

می توان از pseudo زیر استفاده کرد:

::-webkit-input-placeholder {
  color: #909;
}

در Mozilla می توان از pseudo زیر استفاده کرد:

:-moz-placeholder {
  color: #909;
  opacity: 1;
}

در Internet Explorer:

 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 11

می تونی از pseudo زیر استفاده کنی:

:-ms-input-placeholder {
  color: #909;
}

Internet Explorer 9 و ورژن های پایین تر از placeholder پشتیبانی نمی کنند.

Opera 12 و ورژن های پایین تر از هیچ نوع گزینشگر مربوط به placeholder پشتیبانی نمی کنند.

0
دانیال
پاسخ داده در ۱۰ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ